تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

بخش‌ها

حمل و نقل

ما در ارائه پروژه های بزرگ و پیچیده حمل و نقل با مشارکت مشتریان خود به صورت ایمن و کارآمد تخصص داریم. تمامی اقدامات ما به نوعی صورت می گیرد تا کاربران نهایی را مد نظر داشته باشد و این کار برای مسافران، رانندگان و کسانی هستند که در جوامع پیرامون پروژه ها زندگی می کنند. ما برای بهبود شرایط اجتماعی، اقتصادی و محیطی از جدیدترین مفاهیم در توسعه پایدار استفاده می کنیم زیرا معتقدیم این پروژه ها باید علاوه بر زیرساخت های اجرا شده، میراث مثبتی را نیز به جا بگذارند.