تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

پروژه‌ها

پروژه‌ها

پروژه بازسازى سیستم آبیارى و زهکشى ماختارال

تاریخ شروع:

بهمن 05، 1401

تاریخ پایان:

اسفند 21، 1402

وضعیت:

در حال انجام

زمینه تخصصی:

آب و محیط زیست - آبیاری

کارفرما:

کمیته منابع آب وزارت محیط زیست، زمین شناسی و منابع طبیعی جمهوری قزاقستان

پیش زمینه:

دومین پروژه بهبود آبیاری و زهکشی (IDIP-2)و یکی از پروژه های نامی SMEC در آسیای میانه می باشد. IDIP-2 نتییجه برنامه دولت برای گسترش بیشتر برنامه آبیاری 600000 هکتار بوده است. با این وجود برنامه دولت به نام "استراتژی قزاقستان-2050 " اقدامات مربوط به کاهش کسری منابع آب از طریق توسعه زیر ساخت های مدرن، استفاده بهینه از منابع آب، نوسازی سیستم تامین و جذب آب از شهرک ها و همچنین اقدامات موثر برای مدیریت منابع آب می باشد.

نقش‌ها:

تخریب یا فرسایش و سازه های کنترلی.

کانال های آبیاری و کانال های زهکشی مملو از گل و لای.

تخریب یا فرسایش کانال های بتنی و کانالت ها (فلوم های جداشده)

چاه های تخلیه عمودی آسیب دیده یا غیرفعال، دروازه های کنترلی آسیب دیده، گمشده یا غیرقابل عمل.

تخریب سیستم های الکتریکی، بخصوص درب های کنترلی چاه های عمودی و فرسایش در بالا و پایین دست و پیش بند های در مسیرهای انحرافی

تعمیر رگلاتورهای سر کانال اصلی و متقاطع، تمرکز روی کارهای حفاظتی بالا دست و پایین دست و دروازه های کنترل.

بهبود ثانویه کانال های خروج اضطراری.

ترمیم یا بازسازی کانال های آبیاری بدون کانال و کانالهای زهکشی برای بازیابی ظرفیت های طراحی مورد نیاز.

ساخت آستر در مکان های کانال که خسارات زیاد در تراوش شناسایی شده است

تعمیرات یا تعویض بخش های بتنی کانال ، که از نوع پیش ساخته باشد

فلوم (کانالت) ، اسلب های عمودی یا شیب دار پیش ساخته ، یا آسترهای درجا ریخته شده

تعمیرات یا ساخت سازه های کنترل کانال شامل رگولاتورهای متقابل ، جعبه های برداشت و جعبه تقسیم

جایگزینی حفاری چاه های عمودی

تهیه هیدروپست ها برای بهبود اندازه گیری جریان و کالیبراسیون در مکان های مناسب ، به ویژه در نقاط تحویل آب به سیستم های سطح پایین تر تحت کنترل کشاورزان.

دانلود اسناد مناقصه

پروژه‌های مرتبط