About Ariana Pic
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻧﻞ ﺳﺪ آرﯾﺎﻧﺎ در ﺳﺎل 1386 ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﻫﻢ ﻓﮑﺮ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ­ﻫﺎی ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ­ای و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ را از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر اﺧﺬ ﻧﻤﻮد؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ­ای ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری در رﺷﺘﻪ­ﻫﺎی آب، راه و ﺗﺮاﺑﺮی و ﭘﺎﯾﻪ دو در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺑﻨﯿﻪ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﺎﯾﻪ دو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره و همچنین طرح و ساخت در رﺷﺘﻪ راﻫﺴﺎزی را دارا ﻣﯽ­ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اداﻣﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺧﻮد در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺎﺳﯿﺲ، ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﯿﺸﺮو ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺮﻫﻮن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎری، ﺗﻼش ﺑﯽ وﻗﻔﻪ، ارﺗﻘﺎء ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ، ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ­ﻫﺎ و زﻣﺎن اﺟﺮای ﭘﺮوژه­ﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از روش­ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺠﺮب و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯽ­ﺑﺎﺷﺪ. 

دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺮوه آرﯾﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺑﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ­ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ در ﺗﻬﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺑﻬﺎن ﺳﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻣﺸﺎوره در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺪ و ﻧﯿﺮوﮔﺎه، ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن و ﺗﺎﺟﯿﮑﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ، ﻣﺸﺎوره و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﻧﻞ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮوژه­ﻫﺎی درون ﺷﻬﺮی در ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮوه آرﯾﺎﻧﺎ ﻣﯽ­ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖ­ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ­ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، دارای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻧﻞ ﺳﺪ آرﯾﺎﻧﺎ دارای ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ارزﻧﺪه و وﺳﯿﻌﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮای ﭘﺮوژه­ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻋﻤﺮاﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﺣﺪاث راه، راه آﻫﻦ، ﭘﻞ، ﺗﻮﻧﻞ، ﺷﺒﮑﻪ­ﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل آب و ﻓﺎﺿﻼب، ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی اﺑﻨﯿﻪ، اﻧﻮاع ﺳﺪ و ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮق آﺑﯽ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻣﺤﻞ دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ و دﯾﮕﺮ ﭘﺮوژه­ﻫﺎ ﻣﯽ­ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮوژه­ﻫﺎی آرﯾﺎﻧﺎ اﻧﻮاع ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻃﺮح­ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﺣﺪاث ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺪ ﺧﺎﮐﯽ ﺟﻬﺎن در ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ­ﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ارﻣﻨﺴﺘﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ­‌ﺷﻮد.

حیطه ی کاری

پروژه های در حال انجام

  • علی موسوی رحیمی

    علی موسوی رحیمی

    مدیر عاملهدف از تأسیس شرکت تونل سد آریانا ایجاد ساختاری کارآمد بر مدار خلاقیت و ابتکار، شفافیت و اقناع فکری و چالاک بوده است تا سوار بر بستر دانش و تجربه و به دور از بروکراسی پیچیده و ناکارآمد با اجرای پروژه های زیر بنائی به ویژه پروژه های برون مرزی سبب رونق و شکوفائی اقتصادی و اجتماعی گردد. اجرای موفق پروژه ای مهم در ورای مرزهای ملی در بدو تأسیس، کارآمدی و استحکام ساختار و بنیان تعریف شده را اثبات نمود و ما را بر آن داشت تا با تعیین اهدافی بلند و با تکیه بر پایه های فوق الذکر مشکلات را پشت سر گذاشته و شکوفایی و پیشرفت به ارمغان آوریم. معتقدیم انجام پروژه های مختلف زیربنائی با رعایت استانداردهای کیفی و محیط زیستی و در زمان بندی مقرر و با ایجاد ارزش افزوده، سبب ارتقاء سطح زندگی، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه اقتصادی و کسب اعتماد و اعتبار خواهد شد. از چالش ها استقبال میکنیم، ریسک عبور از راه های میان بر و نا شناخته را با رعایت اصول می پذیریم و با عبور از آنها ، ساختار و سازمان خود را ارتقاء بخشیده و ظرفیت آن را بالا می بریم. باشد که در ادامه راه با بهره گیری از الزامات تکنولوژی ، آموزش و نوسازی مداوم و همراهی یکایک همکارانم در گروه شرکت های آریانا، با اجرای پروژه هاي عظیم سهمی ارزنده در رشد اقتصاد ملی و بین المللی داشته باشیم.

Loading

پروژه های تکمیل شده

اخبار آریانا

Loading
نمایش همه

ارتباط با ما

دفتر مرکزی

  • میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی،
    خیابان اتحاد، پلاک 11

  •  02188616800      
  •  02143850988