تحویل قطعی پروژه مقاوم سازی پل های مسیر قدیم اسلامشهر-گارقم قطعه 2 ( پرندک-گارمانوری) به منظور افزایش ظرفیت به روش طرح و ساخت غیر صنعتی
پروژه مقاوم سازی پل های مسیر قدیم اسلامشهر-گارقم به منظور افزایش ظرفیت با حضور اعضای کمیسیون تحویل قطعی در تاریخ ۱۶بهمن ماه 1396 تحویل قطعی گردید.

پیرو تحویل موقت پروژه مقاوم سازی مسیر قدیم اسلامشهر-گارقم قطعه 2 (پرندک-گارمانوری) در تاریخ 15 آبان ماه 1396، این پروژه در تاریخ ۱۶ بهمن ماه با حضور اعضای کمسیون تحویل قطعی شامل مدیران محترم حوزه معاونت فنی و زیر بنایی اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن جمهوری اسلامی ایران (کارفرمای محترم) و مدیران محترم شرکت مهندسین مشاور سازیان (مدیر طرح) و اعضای گروه مشارکت طرح و ساخت به رهبری شرکت تونل سد آریانا (پیمانکار)، طبق برنامه زمانبندی تحویل قطعی گردید. محدوده این عملیات از ایستگاه پرندک آغاز و پس از طی مسافت بیش از ۹۰ کیلومتر از ایستگاه های ناهید، انجیلاوند، نودژ و پل در ایستگاه گارمانوری به پایان می‌رسد.