» درباره آریانا » درباره ما

درباره آریانا

Dam_1

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻧﻞ ﺳﺪ آرﯾﺎﻧﺎ در ﺳﺎل 1386 ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﻫﻢ ﻓﮑﺮ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ­ﻫﺎی ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ­ای و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ را از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر اﺧﺬ ﻧﻤﻮد؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ­ای ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری در رﺷﺘﻪ­ﻫﺎی آب، راه و ﺗﺮاﺑﺮی و ﭘﺎﯾﻪ دو در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺑﻨﯿﻪ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﺎﯾﻪ دو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره و همچنین طرح و ساخت در رﺷﺘﻪ راﻫﺴﺎزی را دارا ﻣﯽ­ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اداﻣﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺧﻮد در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺎﺳﯿﺲ، ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﯿﺸﺮو ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺮﻫﻮن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎری، ﺗﻼش ﺑﯽ وﻗﻔﻪ، ارﺗﻘﺎء ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ، ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ­ﻫﺎ و زﻣﺎن اﺟﺮای ﭘﺮوژه­ﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از روش­ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺠﺮب و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯽ­ﺑﺎﺷﺪ. دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺮوه آرﯾﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺑﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ­ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ در ﺗﻬﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺑﻬﺎن ﺳﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻣﺸﺎوره در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺪ و ﻧﯿﺮوﮔﺎه، ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن و ﺗﺎﺟﯿﮑﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ، ﻣﺸﺎوره و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﻧﻞ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮوژه­ﻫﺎی درون ﺷﻬﺮی در ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮوه آرﯾﺎﻧﺎ ﻣﯽ­ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖ­ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ­ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، دارای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻧﻞ ﺳﺪ آرﯾﺎﻧﺎ دارای ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ارزﻧﺪه و وﺳﯿﻌﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮای ﭘﺮوژه­ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻋﻤﺮاﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﺣﺪاث راه، راه آﻫﻦ، ﭘﻞ، ﺗﻮﻧﻞ، ﺷﺒﮑﻪ­ﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل آب و ﻓﺎﺿﻼب، ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی اﺑﻨﯿﻪ، اﻧﻮاع ﺳﺪ و ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮق آﺑﯽ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻣﺤﻞ دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ و دﯾﮕﺮ ﭘﺮوژه­ﻫﺎ ﻣﯽ­ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮوژه­ﻫﺎی آرﯾﺎﻧﺎ اﻧﻮاع ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻃﺮح­ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﺣﺪاث ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺪ ﺧﺎﮐﯽ ﺟﻬﺎن در ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ­ﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ارﻣﻨﺴﺘﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ­ﺷﻮد. 

ارتباط با ما

دفتر مرکزی

  • میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی،
    خیابان اتحاد، پلاک 11

  •  02188616800      
  •  02143850988