/ درباره آریانا / آریانا در یک نگاه

آریانا در یک نگاه

 

Dam_1

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻧﻞ ﺳﺪ آرﯾﺎﻧﺎ در ﺳﺎل 1386 ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﻫﻢ ﻓﮑﺮ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ­ﻫﺎی ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ­ای و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ را از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر اﺧﺬ ﻧﻤﻮد؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ­ای ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری در رﺷﺘﻪ­ﻫﺎی آب، راه و ﺗﺮاﺑﺮی و ﭘﺎﯾﻪ دو در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺑﻨﯿﻪ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﺎﯾﻪ دو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره و همچنین طرح و ساخت در رﺷﺘﻪ راﻫﺴﺎزی را دارا ﻣﯽ­ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اداﻣﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺧﻮد در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺎﺳﯿﺲ، ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﯿﺸﺮو ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺮﻫﻮن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎری، ﺗﻼش ﺑﯽ وﻗﻔﻪ، ارﺗﻘﺎء ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ، ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ­ﻫﺎ و زﻣﺎن اﺟﺮای ﭘﺮوژه­ﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از روش­ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺠﺮب و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯽ­ﺑﺎﺷﺪ. دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺮوه آرﯾﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺑﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ­ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ در ﺗﻬﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺑﻬﺎن ﺳﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻣﺸﺎوره در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺪ و ﻧﯿﺮوﮔﺎه، ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن و ﺗﺎﺟﯿﮑﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ، ﻣﺸﺎوره و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﻧﻞ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮوژه­ﻫﺎی درون ﺷﻬﺮی در ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮوه آرﯾﺎﻧﺎ ﻣﯽ­ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖ­ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ­ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، دارای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻧﻞ ﺳﺪ آرﯾﺎﻧﺎ دارای ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ارزﻧﺪه و وﺳﯿﻌﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮای ﭘﺮوژه­ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻋﻤﺮاﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﺣﺪاث راه، راه آﻫﻦ، ﭘﻞ، ﺗﻮﻧﻞ، ﺷﺒﮑﻪ­ﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل آب و ﻓﺎﺿﻼب، ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی اﺑﻨﯿﻪ، اﻧﻮاع ﺳﺪ و ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮق آﺑﯽ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻣﺤﻞ دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ و دﯾﮕﺮ ﭘﺮوژه­ﻫﺎ ﻣﯽ­ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮوژه­ﻫﺎی آرﯾﺎﻧﺎ اﻧﻮاع ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻃﺮح­ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﺣﺪاث ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺪ ﺧﺎﮐﯽ ﺟﻬﺎن در ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ­ﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ارﻣﻨﺴﺘﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ­ﺷﻮد.

 ادامه فعالیت به عنوان یک شرکت کارآمد با شیوه ای اخلاق مدار و متعادل، با هدف تبدیل سازمان به یک سازمان متعالی دورنمای گروه شرکت های آریانا می باشد. علاوه بر آن اهم اهداف شرکت را می توان به صورت ذیل خلاصه کرد:

 • شناخته شدن شرکت آریانا به عنوان یک شرکت پیمانکاری متمایز و ارزش آفرین،
 • تبدیل شدن به یک شرکت پیمانکاری با دارا بودن معیارها و استانداردهای جهانی در جهت تامین منافع کلیه ی ذینفعان، 
 • فعالیت در قالب یک شرکت پیمانکاری به‌منظور ارزش‌افزایی، متنوع‌سازی خدمات، بهینه‌سازی فعالیت ها، مدیریت ریسک و کسب جایگاه مناسب در بازار‌های ملی و جهانی، 
 • توانمندسازی سرمایه‌های انسانی همراه با ایجاد محیط سازمانی برانگیزاننده و قائل‌شدن ارزش و احترام برای همه‌ی کارکنان از طریق ایجاد یک سازمان یادگیرنده، 
 • تعهد به ساده‌سازی، روان‌سازی، ایجاد سهولت، سرعت و بهینه‌سازی کلیه ساز و کارهای عرضه به‌موقع خدمات به کارفرمایان، هم‌زمان با نوآوری و اجرای طرح‌های ابتکاری در تولید خدمات مورد نیاز مشتریان در تراز جهانی.
 • ایفای مسئولیت اجتماعی در جهت افزایش رفاه جامعه و تقویت تولید و ایجاد پایداری در توسعه‌ی اقتصادی کشور به عنوان عضوی فعال و پیشرو.


چشم انداز آریانا 

 • ارائه‌ی راه حل‌های منحصر به فرد به نیازهای کارفرمایان
 • ارتقاى فناورى اطلاعات و اعمال پیشرفته ترین تکنولوژى روز دنیا دردفاتر و کارگاه ها
 • بکارگیری بهترین راه‌حل‌ها در راه رسیدن به قله توانمندی‌ها و مسئولیت پذیری.
 • با ایفای نقش موثر به منظور ایجاد زندگی بهتر برای مردم عزیزمان، به یکی از برترین شرکت های خصوصی در کشور و دارای اعتبار در سطح بین‌المللی و نماد نوآوری، ارزش‌آفرینی و سرآمدی
 

ارتباط با ما

دفتر مرکزی

 • میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی،
  خیابان اتحاد، پلاک 11

 •  02188616800      
 •  02140883922