خط مشی کیفی


quality policy

خط مشی کیفیت شرکت مهندسی تونل سد آریانا، بر اساس سیاست های بلند مدت در جهت تامین رضایت مشتری و بهبود مستمر و برای نیل به اهداف ذیل تدوین شده است:

  • انجام به موقع تعهدات قراردادی با کیفیت مناسب و در چارچوب بودجه و زمانبندی تعیین شده
  • ایجاد سیستم پیشنهادات در راستای بهبود مشارکت کارکنان
  • تعهد به آموزش و بهبود مستمر
  • شناسایی عوامل موثر بر کیفیت در تمامی مراحل طراحی ، تدارکات و اجرای پروژه ها
  • افزایش رضایتمندی کارکنان از طریق بهبود مهارت ها و ارتقای دانش فنی کارکنان و نیز اجرای سیستم های ارزیابی عملکرد
  • رعایت استانداردهای تعیین شده از سوی کارفرما و مراجع قانونی و معتبر ملی و بین المللی و انجام انواع پایش ها و بررسیهای کیفی مورد نیاز در تمامی مراحل پروژه و حصول اطمینان از انطباق عملکرد با مشخصه ها و معیارهای تعیین شده
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تونل سد آریانا می باشد.