تعهد به محیط زیست

تعهد به محیط زیست

environment

شرکت آریانا در کنار انجام پروژه های بزرگ عمرانی، همواره به محافظت از محیط زیست نگاه ویژه ای داشته است. ما انطباق بین الزامات مشتریان و محیط زیست را به عنوان یک استاندارد در انجام و تکمیل پروژه ها در نظر میگیریم.

تعهد به اصول حافظت از محیط زیست، یکی از پایه های فرهنگ سازمانی در شرکت آریانا می باشد. کلیه کارکنان و پرسنل شرکت نسبت به الزامات زیست محیطی در هر پروژه آگاهی کامل دارند و برای هر یک از پروژه های جاری در سازمان آریانا، برنامه ریزی و نظارت مناسب در راستای تعهد به الزامات محیط زیستی در هر پروژه انجام می گردد.. 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تونل سد آریانا می باشد.