تقدیرنامه وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران جهت صادرکننده ی نمونه ی ملی

تقدیر وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران  

 

 

  

تقدیرنامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جهت صادرکننده ی نمونه ی ملی

تبریک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به شرکت تونل سد آریانا
 

 

 تقدیرنامه بانک توسعه صادرات ایران جهت صادرکننده ی نمونه ی ملی

 تقدیرنامه بانک توسعه صادرات ایران به شرکت تونل سد آریانا

 تقدیرنامه دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران جهت صادرکننده ی نمونه ی ملی

تقدیرنامه ی دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

 

تقدیرنامه رئیس اتاق بازرگانی ایران-چین جهت صادرکننده ی نمونه ی ملی

عسگر  اولادی hq  

 

 

تقدیرنامه وزیر نیرو با عنوان صادر کننده ی پیشرو خدمات فنی مهندسی 

صادرکنند پیشرو

 

 

تقدیرنامه احداث جاده شاغون تاجیکستان

 تقدیرنامه احداث جاده شاغون تاجیکستان

  

 

تقدیرنامه سد و نیروگاه سنگ توده 1

تقدیرنامه سد و نیروگاه سنگ توده 1  

 

 

تقدیرنامه سد و نیروگاه راغون تاجیکستان

تقدیرنامه راغون 

 

تقدیرنامه شهرداری منطقه 3 کرج 

تقدیرنامه شهرداری منطقه 3 کرج     

  

 

تقدیرنامه انجمن بتن ایران

تقدیرنامه تقاطع غیر همسطح شهدای غواص

       

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تونل سد آریانا می باشد.